ภาพกิจกรรม

 

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555