เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

"อาฏานาฏิยะปะริตตัง " บทสวดมนต์แปลวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559

 

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีจักษุคือปัญญาอันเลิศ ผู้มีสิริ

 

สิขิสสะปิ นะมัตถุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระสิขีพุทธเจ้า ผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงอยู่เป็นนิตย์

 

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ  นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ล้างกิเลสแล้ว ผู้มีตบะ

 

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ย่ำยีมารและเสนามาร

 

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระโกนาคมนพุทธเจ้า ผู้ลอยบาปแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว

 

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระกัสสปพุทธเจ้า ผู้พ้นวิเศษแล้วจากกิเลสทั้งปวง

 

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

 

ขอความนอบน้อม จงมีแด่ พระอังคีรสพุทธเจ้า ผู้มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากกาย ผู้เป็นโอรสแห่งศากยราช ผู้มีสิริ

 

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

 

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงแสดงพระธรรมนี้ ซึ่งเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงก็ดี

 

เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

 

อนึ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดก็ดี ที่ดับกิเลสแล้วในโลก เห็นแจ้งธรรมตามความเป็นจริง

 

เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา

 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้ไม่มีความส่อเสียด เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ปราศจากความครั่นคร้ามสะครั่นสะครอ

 

หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง

 

เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย พากันนอบน้อม ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้เป็นโคตมโคตร ผู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความ รู้แจ้งและความประพฤติปฎิบัติอันงาม เป็นผู้ใหญ่ ผู้ปราศจากความครั่นคร้ามสะครั่นสะครอ

 

วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ

 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอกราบไหว้พระพุทธโคดมพระองค์นั้น ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความรู้แจ้งและความประพฤติปฎิบัติอันงามแล