เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

อัปมัญญา
10 เม.ย. 2559

 

อะหัง อะเวโร โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชโฌ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีโฆ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

มะมะ มาตาปิตุ ( ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า )

 

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา ( ครูอาจารย์ และญาติมิตร )

 

สะพราหมะจาริโน จะ ( ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ( ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ) ทั้งปวงในเขตนี้ )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู ( ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้ )

 

สามะเณรา จะ ( และสามเณร )

 

อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ( ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ( ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

อัมหากัง อารักขา เทวาตา ( ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย )

 

อิมัสมิง วิหาเร ( ในวิหารแห่งนี้ )

 

อิมัสมิง อาวาเส ( ในอาวาสแห่งนี้ )

 

อิมัสมิง อาราเม ( ในอารามแห่งนี้ )

 

อารักขา เทวาตา ( ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )

 

สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )

 

สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )

 

สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )

 

สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ เทวา ( ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง )

 

อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)

 

อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )

 

ยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )

 

กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )

 

ปุรถิมายะ ทิสายะ ( ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา - ทิศตะวันออก )

 

ปัจฉิมายะ ทิสายะ ( ในทิศปัจฉิม - ทิศตะวันตก  )

 

อุตตรายะ ทิสายะ ( ในทิศอุดร - ทิศเหนือ )

 

ทักขิณายะ ทิสายะ ( ในทิศทักษิณ - ทิศใต้ )

 

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศอาคเนย์ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )

 

ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศพายัพ - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )

 

อุตตระ อนุทิสายะ ( ในทิศอิสาน - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )

 

ทักขิณายะ อนุทิสายะ ( ในทิศหรดี - ตะวันตกเฉียงใต้ )

 

เหฎฐิมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องล่าง )

 

อุปาริมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องบน )

 

สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย )

 

สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )

 

สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )

 

สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )

 

สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )

 

สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย )

 

สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย )

 

สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย )

 

สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย )

 

สัพเพ เทวา ( ขอเทวา ทั้งหลาย )

 

สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย )

 

สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย )

 

อะเวรา โหนตุ ( อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย )

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ ( อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย )

 

อะนีฆา โหนตุ ( อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย )

 

สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )

 

 

ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )

 

ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )

 

กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )

 

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ )

 

อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก )

 

สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )

 

เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )

 

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )

 

นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย )

 

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ )

 

อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก )

 

สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )

 

เย สัตตา อุทักเขจารา ( ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ )

 

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )

 

นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย )

 

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา )

 

อโธ ยาวะ อวิจิโต ( ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป )

 

สมันตา จักกะวาเฬสุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ )

 

เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )

 

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )

 

นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ )